St. George Orthodox Syrian Church

Jabalpur, Madhya Pradesh

Address

Ridge Road, Jabalpur, 482001

Contact Details

sgoscjbp@gmail.com
0761 2600265